Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van DSP Ventures. DSP Ventures is een CVBA met zetel te Egem (Pittem) en ingeschreven in het KBO onder het nummer BE 0550.791.239. Je kunt DSP Ventures steeds bereiken per telefoon (+32 (0)51 69 66 45) of per mail (administratie@dspventures.com).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de hierna bepaalde voorwaarden, bestemd voor het gebruik van de website, evenals met de cookie policy en de privacyverklaring op huidige website.

1.     Definities

Website: de websites gehost onder ntriga.agency; www.redfinmedia.be; www.kameleons.be en www.pungo.be.
Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief of niet-interactief gebruik hanteert.
Interactief gebruik: elk gebruik van de website waarbij je actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door jou ingevuld elektronisch formulier.
Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als interactief gebruik kan worden beschouwd, bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website.

2.     Inhoud van de website  

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met private inhoud. Het openbare gedeelte bevat algemene informatie over de diensten en updates van DSP Ventures en is toegankelijk voor al wie deze informatie wil verkrijgen. Het private gedeelte is voorbehouden voor de houders van een login en een wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot het cms (customer management system).
De inhoud van deze website is slechts informatief.
De inhoud van de website (weblinks inclusief) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

3.     Uitgever van de website  

De uitgever van de website is
DSP Ventures 
Kasteeldreef 73
8740 Egem (Pittem)      

4.     Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud  

DSP Ventures heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. DSP Ventures kan echter niet de juistheid van alle informatie op haar website garanderen.  

5.     Intellectuele eigendomsrechten  

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DSP Ventures of andere eventuele rechthoudende derden. Behoudens schriftelijke toestemming door een van de bestuurders van DSP Ventures is het verboden om de informatie op deze website te kopiëren.

6.     Beperking van aansprakelijkheid  

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan bepaalde persoonlijke omstandigheden en kan dus niet als een specifiek, persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

DSP Ventures doet zijn best opdat de op de website ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en actueel zou zijn. Ondanks deze inspanningen kan het evenwel zijn dat bepaalde onjuistheden opduiken. Als dat het geval is of als bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, belooft DSP Ventures in elk geval zo vlug mogelijk het nodige te zullen doen om het probleem op te lossen en eventuele onjuistheden weg te werken.

DSP Ventures geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking van de website, tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of eventuele schade voortvloeiend uit een (niet-)interactief gebruik van de website en de daarop terug te vinden informatie.

DSP Ventures kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.  

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's betekent op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. DSP Ventures wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de op die websites beschikbare informatie.  

Het feit een link naar een derde website te creëren of toe te laten dat een derde op zijn website een link opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat DSP Ventures op welke wijze ook de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kun je steeds de beheerder van de website contacteren per telefoon (+32 (0)51 69 66 45) of per e-mail (administratie@dspventures.com).

Door naar de pagina's op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de gebruiker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de gebruiker voormelde informatie niet wil aanvaarden en erkennen, moet hij zich onthouden van het betreden van deze pagina's en kennis te nemen van de daarop gepubliceerde informatie.

Sommige delen of pagina's van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina's van de website waarop ze betrekking hebben, tenzij ze minder streng zijn opgevat.

7.     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken  

Alle geschillen die gebeurlijk zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde hoven en rechtbanken van Gent, afdeling Brugge bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing. 
DSP Ventures behoudt zich het recht voor om de hiervoor genoemde voorwaarden en stellingen op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zodat bij elk bezoek aan onze website geadviseerd wordt om een en ander na te kijken.

Referenties

Laat Kameleons je teksten vertalen

Vraag naar onze tarieven Bel ons op +32 9 274 13 30