Spelregels

We kleuren binnen deze krijtlijnen van het taalterrein

Spellingregels? Spellingsregels? Het kan allebei, met of zonder tussen-s. Dat staat zwart op wit in het Groene Boekje, de officiële spellingbijbel van het Nederlands. Samen met de grammaticaregels vormen de spelling(s)regels de spelregels van de taal. Daar houden we ons aan. We zijn bij Kameleons zeker geen pedante taalpuristen (hum, Annelies buiten beschouwing gelaten tenminste), maar ook geen lakse je m’en foutisten.

Er zijn een aantal gezaghebbende bronnen die we als leidraad gebruiken bij het schrijven. Hier vind je onze heilige gralen.

Normatieve bronnen

naslagwerken.jpg

Woordenlijst Nederlandse Taal

www.woordenlijst.org

De spelling van het Nederlands wordt vastgelegd door de Nederlandse Taalunie in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse overheid. Het gaat daarbij om basisbeginselen en specifieke regels, zoals die voor het spellen van klinkers en medeklinkers, het gebruik van hoofdletters en leestekens, de schrijfwijze van samenstellingen met een tussenklank en de verdeling in lettergrepen. Daarbij publiceert de overheid een lijst van woorden die volgens de regels gespeld zijn en andere die moeilijk af te leiden zijn uit regels, bijvoorbeeld woorden die we overnemen uit andere talen.

Het Groene Boekje krijgt om de tien jaar een papieren herdruk (recentste uitgave: 2015), de website wordt periodiek aangevuld met woorden die vaak opgezocht worden en is dus uitgebreider. De laatste wijziging in de spellingregels dateert van 2005.

naslagwerken.jpg

Algemene Nederlandse Spraakkunst

3de editie (2021): https://e-ans.ivdnt.org
2de editie (1997): http://ans.ruhosting.nl/e-ans

De Algemene Nederlandse Spraakkunst is de uitvoerigste beschrijving van de grammaticale aspecten van het hedendaagse Nederlands die gericht is op een breed publiek. Tot de doelgroepen van de ANS behoren zowel moedertaalsprekers als anderstaligen die Nederlands leren. De ANS is totstandgekomen in Vlaams-Nederlandse samenwerking. De eerste druk verscheen in 1984, de tweede in 1997, de derde, herziene editie in 2021.

De ANS wil een zo volledig mogelijke beschrijving geven van de grammaticale aspecten van het hedendaagse Nederlands met het doel de gebruiker een praktisch hulpmiddel te verschaffen aan de hand waarvan hij zich een oordeel kan vormen over de grammaticaliteit en de aanvaardbaarheid van diverse vormen van taalgebruik.

taalunievierkant.jpg

Taalunie

taaladvies.net

Op de website van Taaladvies vind je een antwoord op vele concrete vragen over taal en spelling. De kern van Taaladvies is een databank met taal- en spellingkwesties waar vaak vragen over gesteld worden. De selectie van die kwesties is gebaseerd op de ervaringen van taaladviseurs en taaladviesdiensten in Nederland en Vlaanderen. De taaladviesbank bestaat voor het grootste deel uit teksten met een vraag-antwoordstructuur, maar ze bevat ook een aantal algemene teksten.

wereldbol.jpg

Aardrijkskundige namen

namen.taalunie.org

Website van de Commissie Anderstalige Namen van de Taalunie die de spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands vastlegt. Het doel van de website is standaardisering van de schrijfwijze van alle buitenlandse aardrijkskundige namen waarvoor in het Nederlands een algemeen geaccepteerde eigen vorm bestaat. Als er geen Nederlandse naam (exoniem) bestaat, wordt in het Nederlandse taalgebied de plaatselijke naam (endoniem) gebruikt.

dikkevandale.jpg

Van Dale

www.vandale.nl/opzoeken

Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal is het bekendste verklarende woordenboek van het Nederlands. De recentste uitgave in druk, de vijftiende, is in 2015 verschenen en bestaat uit drie delen. De huidige Van Dale beschrijft naar eigen zeggen 'het hedendaagse Nederlands, met een terugblik op de voorbije 150 jaar'. Daarom vermeldt het woordenboek ook woorden en uitdrukkingen die inmiddels verouderd zijn. Van Dale geeft ook vertaalwoordenboeken uit.

technische-handleiding.png

Technische Handleiding

taalunie.org/dossiers/45/spelling

De Technische Handleiding is een uitgebreid overzicht van de spellingregels van het Nederlands. Deze tekst biedt meer regels, principes en nuanceringen dan de Leidraad en wordt samen met de Leidraad en de Woordenlijst gebruikt als grondslag voor beslissingen van de Commissie Spelling over de spelling van woorden. De tekst is een van de richtlijnen waaraan producenten van taalproducten zich moeten houden om het Keurmerk Spelling te kunnen krijgen en is een bron van specialistische kennis voor taalprofessionals.

Bijkomende bronnen

taaltelefoon.jpg

Taaltelefoon

www.taaltelefoon.be
www.vlaanderen.be/taaladvies

De Taaltelefoon is de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. De Taaltelefoon wil bijdragen aan een beter gebruik van de Nederlandse standaardtaal in Vlaanderen. Je kunt bij de Taaltelefoon terecht voor vragen over de Nederlandse taal. Je kunt de Taaltelefoon bellen op het nummer 078 15 20 25 of je vraag stellen via de website.

onzetaal.jpg

Genootschap Onze Taal

www.onzetaal.nl

Het Genootschap Onze Taal is een Nederlandse vereniging voor taalliefhebbers met een tijdschrift waarin deskundig over alle aspecten van de taal geschreven wordt. Hun taaladviesdienst beantwoordt vragen over de Nederlandse taal en geeft door middel van een website, elektronische nieuwsbrieven, boeken en congressen voorlichting over het Nederlands.

anw-kameleons.jpg

Algemeen Nederlands Woordenboek

anw.inl.nl

Het ANW is een corpusgebaseerd, digitaal woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caraïbisch gebied. Het hoofdaccent ligt op het geschreven Nederlands. Het ANW is een lexicografische database die iedere dag geüpdatet wordt en gestaag groeit.

combinatiewoordenboek.jpg

Combinatiewoordenboek

combinatiewoordenboek.nl

Algemeen woordenboek dat voor het Nederlands een beschrijving probeert te geven van de gangbare vaste verbindingen tussen zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Van 2.500 substantieven worden de vaste verba gegeven via een eenvoudige zoekfunctie. Het totale aantal werkwoorden, gekoppeld aan een zelfstandig naamwoord, bedraagt meer dan 61.000.

ruudhendrickx.jpg

VRT Taalnet

taal.vrt.be

De VRT wil de norm voor de standaardtaal in Vlaanderen mee bepalen. Op de website vind je onder andere taalnieuws, taaldossiers en oefendictees. Je kunt er ook je taalvraag rechtstreeks stellen aan taaladviseur Ruud Hendrickx.

etymologisch-woordenboek.jpg

Etymologiebank

etymologiebank.nl

Het doel van etymologiebank.nl is om alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aan te bieden op een centraal punt, zowel voor geïnteresseerde taalliefhebbers als voor onderzoekers. Er is informatie uit meer dan zestig woordenboeken met herkomstinformatie beschikbaar. Als de oorspronkelijke auteur of rechthebbende toestemming gegeven heeft, staat de pdf van de tekstuitgave ook op de website.

nrc-handelsblad.jpg

Stijlboek van NRC

nrccode.nrc.nl

De regels die alle journalistieke medewerkers van NRC Media moeten volgen. 'Wat stijl en inhoud van deze krant betreft: we komen er eerlijk voor uit dat we ons richten tot een publiek dat bereid is na te denken.'

overbodig-engels.jpg

Op-en-Top Nederlands

www.vindpunt.nl

Engelse leenwoorden stromen ongehinderd onze taal binnen, maar de ergernis over het gedachteloze gebruik ervan neemt toe. Op-en-Top Nederlands presenteert bijna 7.000 Engelse leenwoorden met meer dan 15.000 vervangers. Vaak gewone, bestaande termen, soms creatief nieuwgevormde woorden en een enkele keer een heus neologisme.

schrijfassistent.jpg

Schrijfassistent

schrijfassistent.be
schrijfassistent.standaard.be

Zowel de VRT als de Standaard bieden een online schrijfassistent. Als je je tekst in het kader plakt, controleert de schrijfassistent de spelling, grammatica en stijl (regionaal, herhaling, passief, naamwoordstijl, verkeerde toon).

synoniemen.jpg

Synoniemen

synoniemen.net

Op Synoniemen.net vind je synoniemen voor 14.000 Nederlandse trefwoorden.

Referenties

Laat Kameleons je teksten vertalen

Vraag naar onze tarieven Bel ons op +32 9 274 13 30