Privacy policy

Ingangsdatum: 25 mei 2018  

1.      Algemeen 

DSP Ventures CBVA (hierna: wij), met ondernemingsnummer BE 0550.791.239 en zetel te Kasteeldreef 73, 8740 Egem (Pittem) verzekert de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die je ons overmaakt via de website.

We nemen je privacy ernstig. We verwerken de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van het beroepsgeheim, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle navolgende wijzigingen en aanvullingen, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook GDPR genoemd) van 27 april 2016.

Je kunt ons steeds bereiken per telefoon (+32 (0)51 69 66 45) of per e-mail (administratie@dspventures.com)

2.      Definities  

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon
Website: de websites gehost onder ntriga.agency; www.redfinmedia.be; www.kameleons.be en www.pungo.be.
Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief of niet-interactief gebruik hanteert
Interactief gebruik: elk gebruik van de website waarbij je actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet door een elektronisch formulier in te vullen
Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd, bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website

3.      Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze privacyverklaring.

4.      Contactpersoon

DSP Ventures is de verwerkingsverantwoordelijke. Binnen DSP Ventures treedt Stephan Demeulenaere op als voornaamste contactpersoon. Je kunt hem bereiken per telefoon (+32 (0)51 69 66 45) of per e-mail (gdpr@ntriga.agency)  

5.      Welke persoonsgegevens verwerkt worden

Als je gewoon een kijkje neemt op onze website worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Als je daarentegen interactief gebruik maakt van de website, door in te schrijven op de nieuwsbrieven, het contactformulier in te vullen, een reactie na te laten, een review te schrijven of dergelijke, worden de gegevens die je invoert wel door ons verwerkt. Het gaat hier dan meer bepaald je naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Door je persoonsgegevens mee te delen, verklaar je je onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van deze persoonsgegevens.

6.      Doeleinden en grondslag van de verwerking  

De verantwoordelijke verwerkt de via de website verkregen persoonsgegevens voor een van de volgende doeleinden:

 •  uitvoering van een opdracht, gesteund op expliciete toestemming
 •  nieuwsbrieven, reclame, ..., gesteund op expliciete toestemming
 •  optimaliseren van de website, gesteund op gerechtvaardigd belang
 •  ……………………………………………………………………………………  

7.      Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

 •  de gebruiker zelf
 •  de dossierverantwoordelijke verwerkers binnen ons bedrijf

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor de website en marketingdoeleinden of voor de uitvoering van onze opdracht, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang, een vitaal belang, ...

In voornoemde gevallen kan het zijn dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende niet-limitatief bepaalde categorieën van ontvangers:

 • onze salesverantwoordelijken

Soms moeten we ook een beroep doen op bepaalde (technische) diensten, gaande van webhosting, organisatie van mailing campagnes, gebruik van specifieke software, cloudcomputing, ICT-ondersteuning, ..., waardoor de mogelijkheid bestaat dat derden toegang krijgen tot je persoonsgegevens. Ter vrijwaring van je rechten hebben we met elk van deze dienstverstrekkers afzonderlijke verwerkersovereenkomsten opgemaakt.

In principe worden persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte. Indien persoonsgegevens wel doorgegeven zouden worden, dan doen we dit alleen aan landen die een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden.

8.      Bewaartermijn van de verwerkte gegevens

We verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de realisering van de diverse doeleinden opgenomen in artikel 6 van deze privacyverklaring. De gegevens worden niet langer bewaard dan de termijn die nodig is om een optimale dienstverlening en service na verkoop/levering te bieden.

De maximale termijn daarbij bedraagt 7 jaar. De reden voor deze bewaartermijn is de uitvoering van het contract en onderlinge relevantie van dossiers/offertes/contracten voor 1 partij, normale vervangcyclus van verkochte goederen en diensten.

9.      Jouw rechten  

Je hebt als gebruiker van onze website:

 • het recht op inzage en bijkomende informatie over de eigen gegevens
 • het recht om de gegevens die over jou werden verwerkt in begrijpelijke vorm kosteloos op te vragen
 • het recht op kosteloze rechtzetting van foutief of onvolledig verwerkte gegevens
 • het recht op gegevenswissing, tenzij dit om wettelijke redenen (zoals facturatie, identificatieplicht, enz.) niet mogelijk is
 • het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je gegevens
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • het recht om je toestemming tot het verwerken van gegevens in te trekken

Als je een of meerdere van je rechten wil uitoefenen, moet je ons contacteren op een van de manieren bepaald in artikel 1 van deze privacyverklaring. We reageren binnen een termijn van 14 dagen.

10.   Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen in principe geen besluiten als de besluitvorming op automatische wijze gebeurd is (waarbij een computerprogramma of technisch snufje tot een bepaalde beslissing komt). Als dat wel zou gebeuren, kan daaruit geen bindende overeenkomst ontstaan zonder expliciete goedkeuring van de gebruiker.

11.   Ons cookiebeleid

Als je naar onze website surft, kun je ervoor kiezen om al dan niet onze cookies te aanvaarden. Voor meer informatie, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen via de knop 'cookies' onderaan de website.  

12.   Beveiliging van je persoonsgegevens  

We hebben de nodige maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen eventuele datalekken, misbruik door derden en dergelijke, namelijk door bescherming op de websites d.m.v. SSL certificaten, beveiliging via firewalls, beperking van de locaties waar gegevens worden opgeslagen, ...
Als je daar vragen of opmerkingen over hebt of denkt dat je gegevens niet langer veilig zijn, mag je steeds contact opnemen met de contactpersoon genoemd in artikel 4.

Als je dit zou willen en meent over een gegronde reden te beschikken, kun je ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
Tel.: +32 (0)2 274 48 00 
Fax: +32 (0)2 274 48 35 
E-mail: commission@privacycommission.be 
URL: https://www.privacycommission.be

Deze privacyverklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing door ons worden gewijzigd, zodat je bij elk bezoek aan onze website het best alles nakijkt.

Referenties

Laat Kameleons je teksten vertalen

Vraag naar onze tarieven Bel ons op +32 9 274 13 30