Tekst en uitleg

Glossarium

Versta de vaktermen

Word maar wegwijs in alle vaktermen waarmee we je hier om de oren slaan.
Een ruggensteuntje in ons terrarium is dit glossarium.

a

de (v), [ad·ver·ten·tie], meervoud: advertenties

Een creatief hoogstandje waar lang over gebrainstormd is om producten of diensten op een gepaste en/of leuke manier aan een publiek te verkopen. Pittig praatje bij een pakkend plaatje. Springt in het oog.

de (m), [ad·ver·to·ri·al], meervoud: advertorials

Een advertentie of reclameboodschap verpakt als redactioneel of zelfs journalistiek ogend artikel. Deze aanpak verhoogt de geloofwaardigheid van de inhoud door zijn sterk informerende en ogenschijnlijk objectieve karakter.
Zie ook publireportage.

b

de (m), [ban·ner], meervoud: banners

Een advertentie op een internetpagina die er doorgaans uitziet als een strook. Dit soort reclame valt op, maar stoort de gebruiker niet. Een perfect instrument om je op een bepaalde doelgroep te richten.

de (m), [brief], meervoud: brieven

Een ietwat oldscool schriftelijke mededeling, doorgaans in een enveloppe. Brieven komen betrouwbaar over en je kunt ze gemakkelijk personaliseren door de ontvanger met zijn naam en/of achternaam aan te spreken.

de (m), [bro·chu·re], meervoud: brochures

Een uitgave op gewoon, mat of glanzend papier die allerhande informatie kan bevatten. Er zijn geen speciale vormvereisten en met een ultrastrakke of vernieuwende vormgeving spring je extra in het oog.

c

de (v/m), [cam·pag·ne], meervoud: campagnes

Niet te verwarren met de champagne voor achteraf. Een publieke actie die een zeer concreet doel voor ogen heeft, en waar vaak veel bloed, zweet en tranen bij te pas komt. Het resultaat is navenant.

de (v), [case·stu·die], meervoud: casestudies
de (m), [case·stu·dy], meervoud: casestudy's

Een grondig onderzoek van één geval uit de praktijk, waarvan de resultaten gebruikt worden om conclusies te trekken over het geheel. Een handig middel om te beslissen over een passende strategie.

de (v/m), [co·lumn], meervoud: columns

Een stukje in een krant, tijdschrift of op een website dat op regelmatige basis verschijnt. In een column belicht je een bepaald onderwerp vanuit een persoonlijke invalshoek. Dat geeft je klanten het gevoel persoonlijk betrokken te zijn.

het (o), [cur·sief·je], meervoud: cursiefjes

Een luchtige column met persoonlijke en humoristische inslag die vroeger in het cursief in een krant verscheen. Perfect om je lezers tegelijk te informeren en aan het monkellachen te brengen. Ofte: humor is de beste saus!

e

het (o), [e-book], meervoud: e-books

De moderne versie van een ouderwets papieren boek, die je kunt lezen op een e-reader, smartphone of tablet. Heeft als belangrijkste voordeel dat je er honderden van kunt meesleuren zonder het extra gewicht.

de (v), [eind·re·dac·tie], meervoud: eindredacties

≈ tekstrevisie

Een gedetailleerd nazicht van een tekst, in de eerste plaats om er spelling-, grammatica- en stijlfouten uit te halen en stroeve zinnen vlot te trekken, maar ook om van de tekst een uniform geheel met een duidelijke structuur te maken. Zuivert een technische tekst van een overdaad aan jargon en een overheidstekst van ambtenarees. Vgl. tekstcorrectie.

de (v/m), [en·quê·te], meervoud: enquêtes

Een (uitgebreide) vragenlijst met open of gesloten vragen, die een inzicht biedt in bepaalde tendensen of in de mening van consumenten over een bepaald product of een bepaalde dienst. Met de gegevens uit de enquête kun je vervolgens een rapport spekken.

het (o), [e·vent], meervoud: events

≈ evenement

Een publieke gebeurtenis waarbij een hele hoop gelijkgestemde zielen samenkomt om interesses en ervaringen uit te wisselen – de gedroomde kans om een bepaalde doelgroep te targeten.

f

de (m), [fly·er], meervoud: flyers

≈ reclamebiljet, strooibiljet

Een reclameuiting op één (gewoonlijk A5-)pagina die je vaak op straat of tijdens een event krijgt toegestopt. Loopt een groot risico ongelezen weggegooid te worden. Het komt er dus op aan om zowel de lay-out als de inhoud zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

i

de (m), [in·fo·gra·phic], meervoud: infographics

Een diagram dat een bepaald fenomeen op een speelse, visuele en tegelijk informatieve manier verduidelijkt. Een graphic leest gemakkelijk en vlug, ziet er aantrekkelijk uit en kan bovendien veel informatie bevatten.

de (m), [in·haak·ka·len·der], meervoud: inhaakkalenders

≈ toptopicalkalender

Een marketingkalender waarop alle bijzondere dagen van het jaar staan, zoals feestdagen, belangrijke evenementen en thematische dagen. Op basis van de kalender kun je op relevante momenten top topicals (inhakers) lanceren op sociale media. Of er juist het zwijgen toe doen op een moment dat je bericht toch ondergesneeuwd zou raken.

het (o), [in·ter·view], meervoud: interviews

Een neergeschreven gesprek met een klant of zakenpartner, dat lezers een zeldzame blik achter de schermen van je bedrijf biedt. Zorgt voor verrassende invalshoeken en geeft je de kans om extra informatie te geven over je producten of diensten.

j

het (o), [jour·na·lis·tiek ar·ti·kel], meervoud: journalistieke artikels, journalistieke artikelen

Een artikel dat het wie, wat, waar, waarom en hoe van een bepaald onderwerp belicht. Het heeft een objectief karakter, straalt degelijkheid en betrouwbaarheid uit en benadrukt de expertise van de schrijver over het onderwerp.

k

het (o), [kort·ver·haal], meervoud: kortverhalen

Een verhaal dat vaak niet langer is dan een aantal pagina's. De lezers kunnen zich identificeren met een aantal fictieve personages en hoeven niet lang te wachten op de ontknoping. Zo een fictief personage kan symbool staan voor je merk.

l

het (o), [lied], meervoud: liederen

Een muziekstuk met strofen en een refrein dat bestaat in ontelbare genres, van klassieke vioolconcerto's tot snoeiharde death metal en grillige jazz. Een goed deuntje is herkenbaar en blijft in je hoofd hangen. Onontbeerlijk bij reclamefilmpjes.

m

magazine het (o), [ma·ga·zine], meervoud: magazines

Een tijdschrift dat op regelmatige basis verschijnt en waarin je verschillende soorten informatie geeft zonder de core values van jebedrijf uit het oog te verliezen. Wordt altijd naar waarde geschat door zijn neutrale karakter.

het (o), [markt·on·der·zoek], meervoud: markonderzoeken

Analyse van de markt, waarbij informatie wordt verzameld over (potentiële) markten of klanten. Hierdoor kunnen bepaalde trends aan het licht komen en kun je er efficiënt op inspelen, kwalitatief of kwantitatief.

o

de (m), [on·line·game], meervoud: onlinegames

≈ internetgame

Een spel dat je alleen of met medespelers speelt op het internet. Het is een creatieve en guitige manier om bepaalde kwaliteiten en aspecten van je bedrijf onder de aandacht te brengen. Haalt het kind in je doelgroep naar boven.

de (v), [com·mu·ni·ca·tie], meervoud: overheidscommunicaties

Communicatie over beslist beleid of over beleid dat nog verder uitgewerkt moet worden. Overheidscommunicatie gebeurt via de gangbare media: via een website, sociale media, een (bewoners)brief, een brochure of een affiche. Juridisch correct maar tegelijk helder schrijven vormt daarbij niet zelden een grote uitdaging.

p

het (o), [pers·be·richt], meervoud: persberichten

Een officiële, schriftelijke mededeling van je bedrijf aan de pers. Deze communicatievorm heeft als voordeel dat alle betrokken partijen er zeker van zijn dat er alleen correcte informatie verspreid wordt.

het (o), [per·so·neels·ma·ga·zine], meervoud: personeelsmagazines

Een magazine met het personeel van je bedrijf als doelgroep. Via een personeelsmagazine belicht je bepaalde aspecten van je bedrijf en je medewerkers op een compleet andere manier. Goed nieuws en slecht nieuws, wikken en wegen horen erbij.

de (m), [pod·cast], meervoud: podcasts

Audiocontent die regelmatig op het internet verschijnt en die je doorgaans kunt downloaden en beluisteren op een iPod of smartphone. Podcasts handelen vaak over een zeer specifiek onderwerp en hebben in veel gevallen een licht educatieve inslag.

ww, [proof·read·ing] (Engels)
Nederlands: proeflezen

Een drukproef controleren op lay-outfouten (zoals verkeerde afbrekingen, ontbrekende witregels ...), interpunctie, dubbele spaties, inconsistenties en taalfouten die door de mazen van het net geglipt zijn bij de eindredactie en tekstcorrectie.

de (v), [pu·bli·re·por·ta·ge], meervoud: publireportages

Een advertentie die vermomd is als artikel en daardoor ook betrouwbaar en authentiek overkomt. Je kunt erg veel informatie meegeven in een aantrekkelijke vorm. In essentie een kruising tussen een advertentie en een journalistiek artikel.
Zie ook advertorial.

q

de (m), [quiz], meervoud: quizzen

Een reeks – vaak luchtige – vragen die tegelijk je boodschap prijsgeven. Een goede quiz is niet te moeilijk of te gemakkelijk, is interessant en vooral amusant. Met een leuke hoofdprijs trek je veel deelnemers aan.

r

het (o), [rap·port], meervoud: rapporten

Een verslag dat opgemaakt kan worden om een specifieke afdeling van een bedrijf door te lichten, om aan te kaarten welke aspecten nog voor verbetering vatbaar zijn. Ideaal als sluitstuk op de enquête.

de (m), [ro·man], meervoud: romans

Een boek met een fictief verhaal waarin het wel en wee van een aantal personages wordt beschreven, zodat de lezer geboeid kan opgaan in een fantasiewereld. Originele giveaway!

s

het (o), [sce·na·rio], meervoud: scenario's

Een soort schema waarin de geplande opeenvolging van gebeurtenissen opgelijst wordt. Er kan ook rekening gehouden worden met potentiële problemen, zodat die vlug aangepakt kunnen worden.

de (m), [SEO wri·ting], geen meervoud

Een schrijftechniek waarbij waardevolle content wordt gecreëerd met specifieke keywords, zodat het artikel of de blog bovenaan verschijnt in online zoekmachines zoals Google. Het is de perfecte manier om een breder publiek te bereiken.

de (m), [speech], meervoud: speeches

Een toespraak, vaak gehouden voor een speciale gelegenheid of een event. Je kunt de tekst volledig naar je hand zetten, zodat je speech de nodige impact heeft. Barack Obama (of zijn ghostwriter) was een meester in het genre.

de (v/m), [sto·ry·tel·ling], geen meervoud

Een verhalende schrijftechniek, die persoonlijkheid verleent aan je merk en het zo nog aantrekkelijker maakt. Mensen stellen zich toegankelijker op als ze zich kunnen identificeren met een bepaald verhaal of personage. 

het (o), [strip·ver·haal], meervoud: stripverhalen

Een verhalende reeks plaatjes met tekstballonnen. Met een stripverhaal kun je de nieuwsgierigheid van je doelgroep opwekken en cachet geven aan een campagne.

t

de (v), [tekst·cor·rec·tie], meervoud: tekstcorrecties

Een grondig nazicht om spelling-, grammatica- en stijlfouten uit een tekst te filteren. Gebeurt idealiter als extra controle na tekstrevisie. Iedere taalfout is er een te veel als je wilt dat je merk betrouwbaar overkomt op je doelpubliek.
Vgl. eindredactie

de (v/m), [tes·ti·mo·ni·al], meervoud: testimonials

Een neergeschreven positieve ervaring van een klant met je bedrijf. Door de citaten op je website te zetten, benadruk je de betrouwbaarheid en de kwaliteit van je onderneming. Een soort digitale mond-tot-mondreclame dus.

de (m), [top to·pi·cal], meervoud: top topicals
 newsjacking, real time marketing

In Nederland en de Dikke Van Dale beter bekend als 'inhaker'. Een reclame-uiting die inspeelt op een actuele – al dan niet terugkerende – gebeurtenis, een nieuwsfeit of een trending topic. Een top topical is vooral geschikt voor sociale media en kan het imago van je merk een flinke boost geven als hij viraal gaat. Zie ook inhaakkalender.

de (m), [twit·ter bomb], meervoud: twitter bombs

Even je boodschap er flink op laten inhakken door een bericht of hashtag repetitief te posten via zoveel mogelijk accounts – vaak fictieve. Een vorm van guerillamarketing waar je omzichtig moet mee omspringen, maar die wel effectief kan zijn.

v

de (v), [ver·ta·ling], meervoud: vertalingen

Het omzetten van een geschreven tekst in een andere taal, waardoor je een hele hoop nieuwe klanten bereikt. In een commerciële vertaling kan de vertaler zich meer vrijheden veroorloven dan in een technische of juridische vertaling. In een goede vertaling zijn alle belangrijke nuances bewaard gebleven.

de (m), [vi·deo], meervoud : video's

Een filmpje dat een boodschap op een originele manier in de kijker zet. Met de montage, kleuren en soundtrack onderstreep je subtiel het karakter van je bedrijf. Video is en blijft een klikmagneet.

de (m), [vi·su·al], meervoud: visuals

De foto's die op een website gebruikt worden. Het is uiteraard belangrijk dat de visuals aantrekkelijk zijn, maar ook dat ze passen bij de sfeer en de filosofie van je bedrijf. Een visuele lijn bewaren in je visuals is ten zeerste aangeraden.

de (m), [voet·tekst], meervoud: voetteksten
Engels: footer

Verzameling tekst onderaan een pagina, vandaag steeds vaker een webpagina. Een voettekst bevat meestal een link naar een helpdesk, naar de socialemediakanalen, een veld om in te schrijven op de nieuwsbrief, een opsomming van de belangrijkste interne pagina's en logo's van vakverenigingen, awards of reviewsites. De tekst mag beknopt en to the point zijn.

de (m), [voice o·ver], meervoud: voice-overs

Een stem buiten beeld die commentaar geeft op gebeurtenissen in een video. Een voice-over geeft extra informatie of legt extra nadruk op bepaalde scènes.

w

het (o), de (m), [we·bi·nar], meervoud: webinars

Een seminarie dat gestreamd wordt via het internet. Wordt vaak ingezet voor educatieve doeleinden en heeft als belangrijkste voordeel dat het aantal deelnemers schier onbeperkt is omdat ze niet fysiek aanwezig moeten zijn.

de (v/m), [web·site], meervoud: websites

Het online visitekaartje van een bedrijf, dat er dus zo aantrekkelijk mogelijk uit moet zien. Met mooie visuals, krachtige teksten en interessante rubrieken maak je een goede indruk op je doelgroep.

de (m), [white pa·per], meervoud: white papers
Nederlands: witboek

In de marketingwereld een boek dat gecreëerd wordt om een product of dienst aan te prijzen aan potentiële klanten, partners, investeerders en journalisten.

Referenties

Laat Kameleons je teksten vertalen

Vraag naar onze tarieven Bel ons op +32 9 274 13 30